net.wimpi.telnetd.io
Interfaces 
BasicTerminalIO
Classes 
TelnetIO
TerminalIO